Gorojima Kintoki Sweet Potato

Gorojima Kintoki Sweet Potato

Pocky with the taste of Gorojima Kintoki sweet potatoes grown in the sand dune region facing the Sea of Japan

Made with Gorojima Kintoki sweet potatoes, one of the traditional vegetables of the Kaga region known for their satisfying texture.
This luxurious Pocky will fill your mouth with a high-quality sweet taste.